Izračun udaljenosti između gradova

Izračunajte koliko kilometara ima između gradova uz detaljna uputstva navođenja kao na GPS uređaju.

Jeste li znali? Masa Zemlje iznosi 5,972,190,000,000,000 milijardi kilograma.