Mapa Karlovac


Grad Karlovac središte je Karlovačke županije, u kojoj se i nalazi. Ovaj grad jedan je od najvažnijih gradova u Hrvatskoj. U Karlovcu živi skoro 60 000 ljudi. To je vrlo velika brojka, te nam daje privid o tome koliko je veliki grad Karlovac. Pod ovaj grad spada 53 gradskih naselja.

Prigradska naselja :
Banska Selnica, Banski Moravci, Blatnica Pokupska, Brezova Glava, Brežani, Brođani, Cerovac Vukmanićki, Donja Trebinja, Donje Mekušje, Donje Pokupje, Donji Sjeničak, Gornja Trebinja, Gornje Stative, Gornji Sjeničak, Goršćaki, Husje, Ivančići Pokupski, Ivanković Selo, Ivošević Selo, Kamensko, Kablar, Karasi, Karlovac, Klipino Brdo, Kljaić Brdo, Knez Gorica, Kobilić Pokupski, Konjkovsko, Koritinja, Ladvenjak, Lipje, Luka Pokupska, Mahićno, Manjerovići, Okić, Popović Brdo, Priselci, Rečica, Ribari, Skakavac, Slunjska Selnica, Slunjski Moravci, Šebreki, Šišljavić, Tušilović, Tuškani, Udbinja, Utinja, Vodostaj, Vukmanić, Vukoder, Zadobarje, Zagraj i Zamršje.

Jeste li znali? Samo 3% vode na zemlji je svježe, ostalih 97% je slana voda.